Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn đơn vị vận tải đăng ký luồng xanh địa phương và luồng xanh quốc gia

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn đơn vị vận tải đăng ký luồng xanh địa phương và luồng xanh quốc gia

Đơn vị vận tải truy cập và địa chỉ: luongxanh.drvn.gov.vn

Và thực hiện theo hướng dẫn từ clip: https://www.youtube.com/watch?v=48XFzgtWe3g

Hoặc file word hướng dẫn tại đây: hd_luongxanh