Xuất bản thông tin

null Đảng ủy Sở Giao thông vận tải: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Cương lĩnh và một số Quy định của Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng ủy Sở Giao thông vận tải: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Cương lĩnh và một số Quy định của Đảng

Thực hiện Công văn số 1049-CV/ĐUK ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh. Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Cương lĩnh và một số Quy định của Đảng đến toàn thể đảng viên Đảng bộ

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe Báo cáo viên là đồng chí Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh báo cáo 03 chuyên đề, gồm: Những nội dung chính của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay; Một số vấn đề trọng tâm về thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật của Đảng.

Việc học tập đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ, qua đó đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và một số quy định của Đảng.

 

Đ/c Hồ Chí Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các CQ Tỉnh triển khai hội nghị

 

Các đ/c Đảng viên Đảng bộ tham dự Hội nghị

Nguyễn Trọng Nhu