Xuất bản thông tin

null Kiểm tra vận hành thiết bị nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết môn Pháp luật GTĐB phục vụ đào tạo lái xe ô tô trong thời gian từ 01/05/2020 trên địa bàn Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức

Kiểm tra vận hành thiết bị nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết môn Pháp luật GTĐB phục vụ đào tạo lái xe ô tô trong thời gian từ 01/05/2020 trên địa bàn Tỉnh

Kiểm tra vận hành thiết bị nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết môn Pháp luật GTĐB tại Trung tâm GDNN KTGT Đồng Tháp

Thực hiện điểm a Khoản 3, điểm b khoản 4, khoản 28, Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT ngày 08/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Sở GTVT Đồng Tháp đã hướng dẫn các các cơ sở đào tạo lái xe ôtô lắp thiết bị để nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ của học viên lái xe ôtô (trừ hạng B1) và đưa vào áp dụng từ ngày 1/5 tới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 24 tháng 4 năm 2020 tại Trung tâm GDNN KTGT Đồng Tháp đã tiến hành kiểm tra việc lắp đặt, vận hành thiết bị nhận dạng, theo dõi thời gian học lý thuyết môn Pháp luật GTĐB do Công ty ECOTEK cung cấp  theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở GTVT Đồng Tháp tại Quyết định số 102/QĐ-SGTVT ngày 22/4/2020. Trung tâm GDNN KTGT Đồng Tháp trang bị: 01 máy chủ, 06 bộ điểm danh, 01 bộ lấy mẫu.

Quy trình điểm danh được thực hiện như sau:

- Học viên nộp hồ sơ học lái xe tại Trung tâm đầy đủ thành phần hồ sơ (Đơn học, khám sức khỏe,..). Trung tâm khai giảng khóa học học viên sẽ được lấy mẫu vân tay, hình ảnh.  

- Trước khi vào phòng học lý thuyết học viên thực hiện quét vào và sau khi kết thúc buổi học sẽ quét ra một lần. Thiết bị xác nhận chính xác học viên mới được tham dự. Cập nhật thời điểm ra/vào của học viên từ máy điểm danh vào cơ sở dữ liệu liên tục theo thời gian thực; từ đó tính toán được thời gian học của học viên và xác định được học viên hoàn thành hay chưa hoàn thành khóa học

  

 

- Tổng hợp, kết xuất các báo cáo ra File xml (báo cáo chi tiết thời gian học của từng học viên, danh sách học viên đủ điều kiện, danh sách học viên chưa hoàn thành khóa học,…) theo khóa học

Lê Phước Vinh