Xuất bản thông tin

null Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 09 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tin tức

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 09 tuyến xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày 01/4/2020 UBND Tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khai thác 09 tuyến xe buýt giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Theo đó UBND Tỉnh Giao cho Sở Giao thông vận tải (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu Khai thác 09 tuyến xe buýt giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh; cụ thể:

1. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tên gói thầu: Khai thác 09 tuyến xe buýt giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên 09 tuyến theo lộ trình quy định, cụ thể:

STT

Mã số tuyến

Tên tuyến

Điểm đầu

Điểm cuối

Cự ly tuyến

(Km)

Số chuyến xe trong ngày

01

661

Thành phố Cao Lãnh - An Hữu

Thành phố Cao Lãnh

An Hữu

42

54

02

664

Thành phố Cao Lãnh - Trường Xuân

Thành phố Cao Lãnh

Trường Xuân

52

54

03

669

Lấp Vò - Bến phà Ô Môn Phong Hòa

Lấp Vò

Bến phà Ô Môn Phong Hòa

34

54

04

6610

Thành phố Sa Đéc - Thành phố Cần Thơ

Thành phố Sa Đéc

Thành phố

Cần Thơ

49

54

05

665

Thành phố Sa Đéc - Thành phố Vĩnh Long

Thành phố Sa Đéc

Thành phố

Vĩnh Long

26

54

06

666

Thành phố Sa Đéc - Bến xe Lộ Tẻ

Thành phố Sa Đéc

Bến xe Lộ Tẻ

47

54

07

662

Thành phố Cao Lãnh - Thị xã Hồng Ngự

Thành phố Cao Lãnh

Thị xã

Hồng Ngự

56

80

08

6611

Thành phố Cao Lãnh - Thành phố Long Xuyên

Thành phố Cao Lãnh

Thành phố

Long Xuyên

48

54

09

6612

Phà Sa Đéc (bờ Bình Thạnh) - Tháp Mười

Phà Sa Đéc

(bờ Bình Thạnh)

Tháp Mười

31

54

- Giá gói thầu là giá vé cơ sở: 479 đồng/km/HK.

- Nguồn vốn: vốn của Doanh nghiệp (nhà thầu tự đầu tư phương tiện khai thác và tự trang trải chi phí) và được hưởng các chính sách ưu đãi của Tỉnh (nếu có).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 02 túi hồ sơ.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý II/2020.

- Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 năm (tính từ ngày nhà thầu bắt đầu khai thác theo yêu cầu của bên mời thầu), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu đầu tư phương tiện (xe buýt), thiết bị mới có đủ thời gian để khấu hao và hoàn vốn đầu tư phương tiện, thiết bị để thực hiện gói thầu.

2. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Sở Giao thông vận tải là Bên mời thầu có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Bên mời thầu phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Thành Khang