Xuất bản thông tin

null Thông báo mời thầu Gói thầu khai thác 09 tuyến xe buýt giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo mời thầu Gói thầu khai thác 09 tuyến xe buýt giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 16/8/2018 Kế hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2025; Công văn số 41/VPUBND-ĐTXD ngày 31/01/2020 của văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức lựa chọn khai thác các tuyến xe buýt giai đoạn 2019-2020; Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu khai thác 09 tuyến xe buýt giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp Thông báo phát hành Hồ sơ mời thầu Gói thầu khai thác 09 tuyến xe buýt giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp với các thông tin sau:

1. Tên dự án: Phát triển vận tải xe buýt giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Tên chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp.

Nguồn vốn: Xã hội hoá (loại hình đấu thầu quyền khai thác tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, cung cấp dịch vụ theo yêu cầu đặt hàng của Nhà nước. Nhà thầu tự đầu tư phương tiện khai thác và tự trang trãi chi phí; Nhà nước không bố trí nguồn vốn, được hưởng các chính sách ưu đãi của Tỉnh (nếu có)).

3. Địa điểm, quy mô dự án: lựa chọn đơn vị khai thác 09 tuyến cụ thể:

- Tuyến 661: Thành phố Cao Lãnh - An Hữu;

- Tuyến 662: Thành phố Cao Lãnh – Thị xã Hồng Ngự;

- Tuyến 664: Thành phố Cao Lãnh – Trường Xuân;

- Tuyến 665: Thành phố Sa Đéc – Thành phố Vĩnh Long;

- Tuyến 666: Thành phố Sa Đéc – Bến xe Lộ tẻ;

- Tuyến 669: Lấp Vò – Bến phà Ô Môn Phong Hoà;

- Tuyến 6610: Thành phố Sa Đéc – Thành phố Cần Thơ;

- Tuyến 6611: Thành phố Cao Lãnh – Thành phố Long Xuyên;

- Tuyến 6612: Phà Sa Đéc (bờ Bình Thạnh) – Tháp Mười.

4. Giá gói thầu là giá vé cơ sở:  479 đồng/Km/HK.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi.

6. Phương thức đấu thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ.

7. Hình thức hợp đồng: hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 năm (tính từ ngày nhà thầu bắt đầu khai thác theo yêu cầu của bên mời thầu).

9. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: từ ngày 26/5/2020 (phát hành tại Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp).

10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2020.

11. Việc mở HSĐXKT sẽ được tiến hành công khai vào lúc: 14 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2020, tại địa Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp (Số 153, tầng 3, phòng họp số 2; Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Minh Dũng