Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn gia hạn đăng ký luồng xanh

Chi tiết bài viết Tin tức

Hướng dẫn gia hạn đăng ký luồng xanh

Hướng dẫn gia hạn cấp thẻ nhận diện QR Code cho phương tiện tham gia luồng xanh.

Bước 1: vào luongxanh.drvn.gov.vn và tiến hành đăng nhập vào email đã đăng ký trước đó.

Bước 2: sau khi đăng nhập thành công vào mục “Danh sách thẻ đăng ký”, chọn thẻ “Đã duyệt” 

Bước 3: Tải file thẻ nhận diện mới về in và dán theo quy định. (Xem ảnh hướng dẫn minh hoạ)