Xuất bản thông tin

null Quyết tâm đưa giao thông Đồng Tháp kết nối

Chi tiết bài viết Tin tức

Quyết tâm đưa giao thông Đồng Tháp kết nối

Trong 5 đột phá chiến lược 2020 - 2025 mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11 đã đề ra. Đột phá đầu tiên chính là tập trung vào công tác phát triển hạ tầng giao thông tạo nền tảng kết nối và phát triển các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và du lịch gắn với hài hòa phát triển đô thị.

Để thực hiện chiến lược đột phá phát triển hạ tầng giao thông, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành giao thông Đồng Tháp đã thể hiện quyết tâm rất lớn, trong đó đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm và thích ứng trong mọi điều kiện, kể cả khi có dịch bệnh.