Xuất bản thông tin

null Giao cơ quan có thẩm quyền Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu theo phương thức PPP

Chi tiết bài viết Tin tức

Giao cơ quan có thẩm quyền Dự án đường cao tốc Cao Lãnh - An Hữu theo phương thức PPP

Theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021.

Tuyến đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (thuộc tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh) nằm trên địa phận hai tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang, tổng chiều dài dự kiến khoảng 30km, quy mô 04 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Để triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (Dự án) dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã giao Ban QLDA Mỹ Thuận tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án từ tháng 5 năm 2020. Hiện nay, Ban QLDA Mỹ Thuận đã hoàn thành công tác lập và trình Bộ GTVT báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án thuộc nhóm A, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ); Bộ GTVT đang tổ chức thẩm định nội bộ để hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án.

Theo quy định tại Điều 5 của Luật Đầu tư theo phương thức PPP: cơ quan có thẩm quyền dự án đầu tư theo phương thức PPP gồm “Bộ, cơ quan ngang Bộ,..., Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,...” và“...trong trường hợp thay đổi cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định giao một cơ quan làm cơ quan có thẩm quyền”.

Cao Lãnh - An Hữu (thuộc tuyến cao tốc Hồng Ngự - Trà Vinh)

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 03/5/2021 của Văn phòng Chính phủ:“...khuyến khích giao Ủy ban nhân dân các tỉnh có nguồn lực về ngân sách, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý đầu tư để thực hiện nhiệm vụ là cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án đường cao tốc đi qua địa bàn nhằm chủ động huy động, sử dụng các nguồn lực của địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tính chủ động, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và cung cấp nguồn vật liệu xây dựng...”, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, thống nhất và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh để tổ chức triển khai Dự án sau khi Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan có thẩm quyền đối với Dự án này.