Xuất bản thông tin

null Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021 của Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Thông báo

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2021 của Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Sở Giao thông vận tải Đồng Tháp thông báo lịch tiếp công dân định kỳ vào ngày 15/11/2021 (Thứ 2) của Giám đốc Sở như sau:

1. Lịch Tiếp công dân:

a) Thời gian:

Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 - 11 giờ 30 phút.

Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút - 17 giờ 00.

b) Địa điểm:

Phòng tiếp công dân Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp, số 153, QL 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

c) Thành phần tham gia tiếp công dân:

- Chủ trì: ông Lê Hoàng Bảo – Giám đốc.

- Thành phần tham gia: Văn Phòng Sở, Thanh tra Sở, Công chức tiếp công dân, và các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở (khi có yêu cầu).

2. Tổ chức thực hiện:

- Lãnh đạo các Phòng, đơn vị khi được yêu cầu tham gia cùng tiếp công dân phải chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách.

- Văn phòng Sở thông báo lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở lên Trang thông tin điện tử của Sở, trường hợp có thay đổi ngày tiếp công dân định kỳ phải kịp thời tham mưu Giám đốc Sở điều chỉnh lịch làm việc và thông báo theo quy định.

- Bộ phận tiếp công dân niêm yết công khai lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở tại Phòng tiếp công dân theo quy định.

Lưu ýTrường hợp công dân có nhu cầu tiếp định kỳ, phải đến bộ phận tiếp công dân của Sở để đăng ký trước lịch tiếp, người tiếp và gửi kèm theo đơn, tài liệu trường hợp không có đơn thì phải cung cấp nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được yêu cầu giải quyết cho công chức tiếp công dân để báo cáo lãnh đạo Sở triệu tập cán bộ, công chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tham gia tiếp công dân và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân nhằm chủ động giải đáp hoặc giải quyết vụ việc được kịp thời, đúng quy định.

Sở Giao thông vận tải thông báo lịch tiếp công dân định kỳ để các tổ chức, cá nhân được biết, liên hệ  khi có yêu cầu.

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

 

Đào Quốc Tuấn