Xuất bản thông tin

null Thông báo triển khai thực hiện mô hình hẹn ngày, giờ kiểm định xe cơ giới

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo triển khai thực hiện mô hình hẹn ngày, giờ kiểm định xe cơ giới

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy, bộ triển khai thực hiện mô hình hẹn giờ kiểm định xe cơ giới. Bắt đầu áp dụng từ ngày 05/4/2020

 

Tải Phiếu đăng ký tại đây.