Xuất bản thông tin

null Thông báo cắt giao thông ĐTNĐ tuyến sông Cái Sao Thượng khu vực thi công cầu Đình Trung vào ngày 26/11/2020

Chi tiết bài viết Thông báo

Thông báo cắt giao thông ĐTNĐ tuyến sông Cái Sao Thượng khu vực thi công cầu Đình Trung vào ngày 26/11/2020