Xuất bản thông tin

null Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Trang chủ Cải Cách hành chính

Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

           Ngày 23 tháng 11 năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch số 1158/KH-SGTVT về duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022, với mục đích:

- Áp dụng có hiệu quả Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan. Giúp công chức, viên chức thực hiện công việc khoa học, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công.

- Tạo bước chuyển biến trong công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị; giữa cơ quan, đơn vị với các tổ chức, cá nhân. Góp phần tích cực trong việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; để việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở.