Xuất bản thông tin

null Thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Trang chủ Cải Cách hành chính

Thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Ngày 29/12/2020 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020/TT-BTC quy định mức thu, một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Thông tư có hiệu lực từ 01/01/2021 đến hết 30/6/2021.

 

Chi tiết Thông tư, xem tại địa chỉ: https://drive.google.com/file/d/1smhbPaheaNK_cV7R7L_4QzRM0_Pq182P/view?usp=sharing