Xuất bản thông tin

null Kế hoạch cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải năm 2021

Trang chủ Cải Cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính Sở Giao thông vận tải năm 2021

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 83/KH-SGTVT về cải cách hành chính năm 2021 với mục đích:

 - Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, nhanh chóng, thuận tiện.

- Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai số 285/KH-UBND ngày 05/12/2020 của UBND Tỉnh. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức; công khai, minh bạch trong niêm yết và giải quyết thủ tục hành chính.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể để tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao.