Xuất bản thông tin

null Rà soát cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, góp phần thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

Trang chủ Cải Cách hành chính

Rà soát cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, góp phần thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến;

Nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến; vừa qua, Sở Giao thông vận tải đã ban hành Công văn số 2101/SGTVT-VP đề nghị các phòng chuyên môn thực hiện rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt tỷ lệ ít nhất 10% thủ tục do Ngành quản lý. Qua đó, nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của Ngành.

Kèm Công văn 2101/SGTVT-VP