CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 DTTC12TH 02/05/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2020
2 03/QĐ-SGTVT 06/01/2021 Quyết định Công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2021
3 1760/SGTVT-KHTC 22/12/2020 Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021
4 DTTC9TH 09/10/2020 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 09 THÁNG NĂM 2020
5 212/QĐ-SGTVT 22/07/2020 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
6 06/2020 13/07/2020 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
7 07/QĐ-SGTVT 06/01/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
8 Mau04 31/12/2019 Báo cáo kê khai năm 2019
9 CKMS2019 31/12/2019 Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao thuê tài sản công năm 2019
10 507/QĐ-SGTVT 31/12/2019 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020
11 1312/SGTVT-KHTC 17/12/2019 Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2020
12 389/QĐ-SGTVT 14/10/2019 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018
13 387/QĐ-SGTVT 10/10/2019 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
14 CKSD2018 25/02/2019 Công khai tình hình quản lý, sử dụng tụ sở năm 2018
15 CKXL2018 25/02/2019 Công khai tình hình xử lý tài sản công năm 2018
16 MSTT2019 15/01/2019 Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2019
17 45/BC-SGTVT 14/01/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phân cấp quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
18 476/QĐ-SGTVT 28/12/2018 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công năm 2019 Sở GTVT
19 KH2019 20/07/2018 Kế hoạch chi không thường xuyên năm 2019
20 MSTT2018 15/01/2018 Tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2018

Danh mục chính Menu

Banner danh muc thu tuc hanh chinh

Banner đường dây nóng