CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 345./QĐ-SGTVT 15/07/2022 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
2 CKDT6TH-SGTVT 12/07/2022 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2022 CUA SỞ GTVT
3 CKDT6TH-TTr 12/07/2022 Công khai thực hiện dự toán thu-chi NSNN 6 tháng - Thanh Tra Sở GTVT
4 CKQ1-2022 08/04/2022 công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quí I/2022
5 CKDTQI-TTr 07/04/2022 công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quí I/2022 - Thanh tra Sở
6 08/QĐ-SGTVT 07/01/2022 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
7 22/QĐ-TTr 07/01/2022 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 - Thanh tra Sở GTVT
8 557/QĐ-SGTVT 31/12/2021 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
9 470/QĐ-TTr 31/12/2021 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ
10 279/QĐ-SGTVT 06/08/2021 sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
11 246./QĐ-SGTVT 16/07/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
12 246./QĐ-SGTVT 16/07/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
13 DTTC6TH 12/07/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2021
14 DTTC3TH 14/04/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 03 THÁNG NĂM 2021
15 70/QĐ-SGTVT 23/03/2021 Quyết định Công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2021
16 DTTC12TH 05/02/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2020
17 03/QĐ-SGTVT 06/01/2021 Quyết định Công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2021
18 431/QĐ-SGTVT 31/12/2020 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
19 1760/SGTVT-KHTC 22/12/2020 Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021
20 DTTC9TH 09/10/2020 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 09 THÁNG NĂM 2020

Danh mục chính Menu

Banner danh muc thu tuc hanh chinh

Banner đường dây nóng