CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 CKQ1-2022 08/04/2022 công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quí I/2022
2 CKDTQI-TTr 07/04/2022 công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quí I/2022 - Thanh tra Sở
3 08/QĐ-SGTVT 07/01/2022 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022
4 22/QĐ-TTr 07/01/2022 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 - Thanh tra Sở GTVT
5 557/QĐ-SGTVT 31/12/2021 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022
6 279/QĐ-SGTVT 06/08/2021 sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
7 246./QĐ-SGTVT 16/07/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
8 246./QĐ-SGTVT 16/07/2021 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020
9 DTTC6TH 12/07/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 06 THÁNG NĂM 2021
10 DTTC3TH 14/04/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 03 THÁNG NĂM 2021
11 70/QĐ-SGTVT 23/03/2021 Quyết định Công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2021
12 DTTC12TH 05/02/2021 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2020
13 03/QĐ-SGTVT 06/01/2021 Quyết định Công bố Công khai dự toán ngân sách năm 2021
14 431/QĐ-SGTVT 31/12/2020 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021
15 1760/SGTVT-KHTC 22/12/2020 Bảng tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021
16 DTTC9TH 09/10/2020 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH 09 THÁNG NĂM 2020
17 212/QĐ-SGTVT 22/07/2020 Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019
18 06/2020 13/07/2020 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020
19 07/QĐ-SGTVT 06/01/2020 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020
20 Mau04 31/12/2019 Báo cáo kê khai năm 2019

Danh mục chính Menu

Banner danh muc thu tuc hanh chinh

Banner đường dây nóng