BAN GIÁM ĐỐC

BAN GIÁM ĐỐC

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Hoàng Bảo Giám đốc 0918054027 lhbao.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Nguyễn Cư Trinh Phó Giám đốc 0989048744 nctrinh.tpcl@dongthap.gov.vn
3 Nguyễn Hoàng Hơn Phó Giám đốc 0906277689 nhhon.sgtvt@dongthap.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

VĂN PHÒNG SỞ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Đào Quốc Tuấn Chánh Văn phòng 0909697367 dqtuan.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Nguyễn Trọng Nhu Phó Chánh Văn phòng 0989683882 ntnhu.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Dương Văn Diễn Chuyên viên 0932820718 dvdien.sgtvt@dongthap.gov.vn
4 Lê Văn Vĩnh Thái Chuyên viên 0934088045 lvvthai.sgtvt@dongthap.gov.vn
5 Bùi Trọng Tấn Chuyên viên 0909924221 bttan.sgtvt@dongthap.gov.vn
6 Nguyễn Thị Quyền Nhị Văn thư 0934138365 ntqnhi@dongthap.gov.vn
7 Phạm Thị Hằng Chuyên viên - Một cửa 0947080779 pthang.sgtvt@dongthap.gov.vn
8 Lê Tiến Duy Chuyên viên - Một cửa 0918611678 ltduy.sgtvt@dongthap.gov.vn
9 Lê Thị Bảy Nhân viên 0939858002
10 Trần Thị Đẹp Nhân viên 0938157941
11 Ngô Hoàng Phương Tài xế 0939595680
12 Nguyễn Tấn Bửu Tài xế 0988637237
13 Nguyễn Phước Tài Bảo vệ 0939148445
14 Nguyễn Văn Bé Nhỏ Bảo vệ 0918999505 -

PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

PHÒNG QUẢN LÝ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Minh Chí Trưởng phòng 0913713318 nmchi.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Bùi Văn Vũ Phó Trưởng phòng 0945941123 bvvu.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Lê Hoàng Hồ Chuyên viên 0946333468 lhho.sgtvt@dongthap.gov.vn
4 Trần Văn Hạ Chuyên viên 0902819419 tvha.sgtvt@dongthap.gov.vn
5 Phạm Khắc Thuần Chuyên viên 0919543545 pkthuan.sgtvt@dongthap.gov.vn
6 Đặng Văn Tùng Chuyên viên 0918749523 dvtung.sgtvt@dongthap.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI

PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI, PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Huỳnh Minh Dũng Trưởng phòng 0989671585 hmdung.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Nguyễn Văn Dựa Phó Trưởng phòng 0909645041 nvdua.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Mai Ngọc Diệp Chuyên viên 0913844977 mndiep.sgtvt@dongthap.gov.vn
4 Nguyễn Thanh Tâm Chuyên viên 0919748038 nttam.sgtvt@dongthap.gov.vn
5 Võ Đức Toàn Chuyên viên 0979880831 vdtoan.sgtvt@dongthap.gov.vn
6 Lê Phước Vinh Chuyên viên 0907567185 lpvinh.sgtvt@dongthap.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Từ Thị Thu Hòa Trưởng phòng 0907343467 ttthoa.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Trần Phạm Duy Bình Phó Trưởng Phòng 0977758899 tpdbinh.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Lê Phú Hậu Chuyên viên 0903851381 lphau.sgtvt@dongthap.gov.vn
4 Nguyễn Vĩnh Thuận Chuyên viên 0919543545 nvthuan.sgtvt@dongthap.gov.vn
5 Trần Nguyễn Ngân Hà Chuyên viên 0932959709 tnnha.sgtvt@dongthap.gov.vn
6 Huỳnh Thanh Phú Chuyên viên 0989755818 htphu.sgtvt@dongthap.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Trường Giang Phó Trưởng phòng (Phụ trách Phòng) 0918001664 ntgiang.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Võ Chí Dũng Chuyên viên 0913767434 vcdung.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Châu Khiết Trí Kế toán trưởng 0909343010 cktri.sgtvt@dongthap.gov.vn
4 Nguyễn Thị Bích Tuyền Kế toán 0919560141 ntbtuyen.sgtvt@dongthap.gov.vn
5 Nguyễn Thị Anh Đào Thủ quỹ 0834006869 ntadao.sgtvt@dongthap.gov.vn
6 Lê Đồng Tâm Kế toán 0939847858 ldtam.sgtvt@dongthap.gov.vn
7 Trương Trung Trực Chuyên viên 0976903909 tttruc.sgtvt@dongthap.gov.vn
8

PHÒNG PHÁP CHẾ - AN TOÀN

PHÒNG PHÁP CHẾ - AN TOÀN

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Minh Chí Phụ trách Phòng 0913713318 nmchi.sgtvt@dongthap.gov.vn

LÃNH ĐẠO - THANH TRA SỞ

LÃNH ĐẠO - THANH TRA SỞ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Thanh Hoàng Chánh Thanh tra 0908470939 nthoang.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Nguyễn Hữu Dụng Phó Chánh thanh tra 0913.842134 nhdung.sgtvt@dongthap.gov.vn

ĐỘI THANH TRA HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP - THANH TRA SỞ

ĐỘI THANH TRA HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP - THANH TRA SỞ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Minh Đức Đội trưởng 0908.229665 lmduc.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Trần Nguyễn Anh Tuấn Phó Đội trưởng 0917918819 tnatuan.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Nguyễn Hữu Trí Thanh tra viên 0939.969603 nhtri.sgtvt@dongthap.gov.vn
4 Trần Thanh Sơn Thanh tra viên 0939.166.355 ttson.sgtvt@dongthap.gov.vn
5 Nguyễn Trường Giang Thanh tra viên 0967.398.550 nguyentruonggiang.sgtvt@dongthap.gov.vn
6 Nguyễn Thiện Tuyết Hùng Thanh tra viên 0918164768 ntthung.sgtvt@dongthap.gov.vn

ĐỘI NGHIỆP VỤ THANH TRA SỐ 1 - THANH TRA SỞ

ĐỘI NGHIỆP VỤ THANH TRA SỐ 1 - THANH TRA SỞ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Trần Hữu Ái Anh Đội trưởng 0913938749 thaanh.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Phương Phó Đội trưởng 0919138140 nxphuong.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Hồ Mai Thuận Thanh tra viên 0363266685 hmthuan.sgtvt@dongthap.gov.vn
4 Nguyễn Hồng Phước Thanh tra viên 0916366633 nguyenhongphuoc.sgtvt@dongthap.gov.vn

ĐỘI NGHIỆP VỤ THANH TRA SỐ 2 - THANH TRA SỞ

ĐỘI NGHIỆP VỤ THANH TRA SỐ 2 - THANH TRA SỞ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Thanh Liêm Đội trưởng 0919663419 nguyenthanhliem.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Phạm Thanh Minh Thanh tra viên 0918055610 ptminh.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Trần Văn Hùng Thanh tra viên 0939161976 tvhung.sgtvt@dongthap.gov.vn
4 Nguyễn Hoàng Nam Thanh tra viên 0913847155 nhnam.sgtvt@dongthap.gov.vn
5 Trần Quang Lưu Thanh tra viên 0937384148 tqluu.sgtvt@dongthap.gov.vn

ĐỘI NGHIỆP VỤ THANH TRA SỐ 3 - THANH TRA SỞ

ĐỘI NGHIỆP VỤ THANH TRA SỐ 3 - THANH TRA SỞ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Văn Tám Đội trưởng 0913675976 nvtam.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Dương Văn Út Em Phó Đội trưởng 0907214222 vuem.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Nguyễn Văn Phơi Thanh tra viên 0984029662 nvphoi.sgtvt@dongthap.gov.vn
4 Nguyễn Đức Tới Thanh tra viên 0949993305 ndtoi.sgtvt@dongthap.gov.vn
5 Lê Vạn Tòng Thanh tra viên 0917700343 lvtong.sgtvt@dongthap.gov.vn

ĐỘI NGHIỆP VỤ THANH TRA SỐ 4 - THANH TRA SỞ

ĐỘI NGHIỆP VỤ THANH TRA SỐ 4 - THANH TRA SỞ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Đào Ngọc Bình Đội trưởng 0919203069 dnbinh.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Phạm Minh Hiếu Phó Đội trưởng 0918974499 pmhieu.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Nguyễn Hồng Sơn Thanh tra viên 0916332445 nhson.sgtvt@dongthap.gov.vn
4 Lê Văn Vòn Thanh tra viên 0908368879 lvvon.sgtvt@dongthap.gov.vn
5 Bùi Viết Tuyên Thanh tra viên 0918044952 bvtuyen.sgtvt@dongthap.gov.vn
6 Võ Thành Trung Thanh tra viên 0937560601 vttrung.sgtvt@dongthap.gov.vn
7 Nguyễn Ngô Quốc Thống Thanh tra viên 0938032192 nnqthong.sgtvt@dongthap.gov.vn

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

CẢNG VỤ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Võ Trọng Biên Giám đốc 0913878152 vtbien.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Lương Văn Vẹn Phó Giám đốc 0907358368 lvven.sgtvt@dongthap.gov.vn

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỸ THUẬT GIAO THÔNG

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP KỸ THUẬT GIAO THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Minh Hòa Giám đốc 0913882353 lmhoa.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Đặng Thanh Sang Phó Giám đốc 0903865648 dtsang.sgtvt@dongthap.gov.vn
3 Phan Thị Nên Phó Giám đốc 0918316323 ptnen.sgtvt@dongthap.gov.vn

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI THỦY, BỘ

TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI THỦY, BỘ

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Nguyễn Ngọc Long Giám đốc 0913614979 nnlong.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Võ Minh Hùng Phó Giám đốc 0909967409 nmhung.sgtvt@dongthap.gov.vn

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH & BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Minh Phong Giám đốc 0908645964 lmphong.sgtvt@dongthap.gov.vn

PHÀ ĐỒNG THÁP

PHÀ ĐỒNG THÁP

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
1 Lê Hoàng Hải Giám đốc 0839798717 lhhai.sgtvt@dongthap.gov.vn
2 Nguyễn Phúc Huấn Phó Giám đốc 0917160717 nphuan.sgtvt@dongthap.gov.vn

Danh mục chính Menu

Danh mục chính Menu