Xuất bản thông tin

null Kết nối giao thông vận tải đến các vị trí đề xuất quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Tin tức

Kết nối giao thông vận tải đến các vị trí đề xuất quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Để có cơ sở hoàn chỉnh các phương án đề xuất vị trí Khu công nghiệp định hướng phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 báo cáo đề xuất UBND Tỉnh. Trong thời gian 02 ngày, ngày 03/6/2020 và ngày 08/6/2020, Sở Giao thông vận tải phối hợp cùng Ban Quản lý Khu kinh tế và UBND các huyện Lấp Vò, Châu Thành, Tam Nông và Tân Hồng thực hiện việc khảo sát thực tế các địa điểm định hướng quy hoạch các Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh

           Nội dung của công tác khảo sát nhằm bước đầu xác định vị trí dự kiến mở các Khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh, thuộc các địa phương huyện Lấp Vò, Châu Thành, Tam Nông và Tân Hồng; đồng thời định hướng về quy mô, nhóm ngành nghề để kêu gọi đầu tư. Về phía Ngành giao thông trong cuộc khảo sát cung cấp các thông tin về quy hoạch của Ngành giao thông vận tải; hướng kết nối giao thông vận tải từ các Khu công nghiệp đến hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa, đánh giá hiệu quả, thuận lợi hạn chế của các vị trí dự kiến quy hoạch các Khu công nghiệp đối với từng phương thức vận tải, làm cơ sở để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh xem xét

(Hình ảnh khảo sát tại xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

(Hình ảnh khảo sát tại thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông)

Trương Trung Trực