Xuất bản thông tin

null Góp ý dự thảo sửa đổi 03 Quyết định về giá Phà, đò

Nội dung:

Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2016 quy định chi tiết về quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Công văn số 471/VPUBND-TCD-NC ngày 26/4/2021 của Văn phong UBND Tỉnh về việc giao Sở GTVT tham mưu công tác ban hành văn bản QPPL về giá Phà, Đò;

Sở GTVT đã dự thảo sửa đổi thay thế 03 văn bản quy phạm pháp luật về giá Phà, đò, kính gửi các Sở, ban, ngành Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, Thành Phố, góp ý các các nội dung theo dự thảo (đính kèm)

Ngày hiệu lực:
19 thg 5 2021 - 00:00:00
Ngày hết hiệu lực:
24 thg 5 2021 - 00:00:00
Tài liệu đính kèm:
Tải về Tài liệu đính kèm