Xuất bản thông tin

null CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG THÁP

Trang chủ Cải Cách hành chính

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH ĐỒNG THÁP

         Với phương châm: “Đúng pháp luật, nhanh chóng, chính xác, kịp thời và hài lòng tổ chức/công dân”, Lãnh đạo và tập thể công chức, viên chức, người lao động của Sở Giao thông vận tải cam kết:

1. Xây dựng thực hiện các quy trình giải quyết công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;

2. Đảm bảo chất lượng dịch vụ hành chính công được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật;

3. Quan tâm đến việc đào tạo công chức nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật, kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ;

 4. Chính sách chất lượng được truyền đạt, thấu hiểu trong tổ chức và được xem xét để luôn thích hợp.