Xuất bản thông tin

null Số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết

Trang chủ Cải Cách hành chính

Số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết

Sở Giao thông vận tải vừa ban hành Kế hoạch số 333/KH-SGTVT, ngày 20/4/2022 về số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để số hoá, lưu trữ kết quả giải quyết TTHC nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết TTHC của đơn vị đồng thời thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh. 

Thông tin, tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của tổ chức, cá nhân về giá trị pháp lý của văn bản điện tử, tạo chuyển biến để tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức giải quyết TTHC trực tuyến bằng hồ sơ điện tử thay cho hình thức giải quyết TTHC trực tiếp bằng hồ sơ giấy tại đơn vị nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả giải quyết TTHC được chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử phải phản ánh đầy đủ nội dung của kết quả giải quyết TTHC bản giấy và phải được xác thực bằng phương pháp ký số và được lưu trữ dưới dạng số tại Kho quản lý dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC điện tử; bảo đảm xác thực, có giá trị pháp lý theo thời hạn quy định.

File đính kèm: Kế hoạch.